02 فوریه

خلاقیت چیست؟

دیپاک چوپر، نویسنده و پزشک معتقد است عنصر خلاقیت همراه با تمرکز و اندیشه می‌آید و به معنی از مشکلات فرصت ساختن است. چیکسنت میهای در کتاب خلاقیت، پا را …