06 آبان

فن بیان چیست؟

  بعد از یکی از کارگاه‌های تقویت بیان کودکان، مادر یکی از شرکت کننده‌ها به من گفت: خودم و همسرم قدرت بیان خوبی داریم و فکر میکنم به همین علت، …